Privacyverklaring Nielen Business Support  

Nielen Business Support, gevestigd te Sint Anthonis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Overzicht persoonsgegevens:

Nielen Business Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Nielen Business Support (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website;
 • Lijst met uw contactgegevens via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Wijze van gegevensverzameling:

Nielen Business Support verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of gedurende telefonisch- mail- of persoonlijk contact. Nielen Business Support verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van overeenkomst die u met Nielen Business Support hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Doel van verwerking persoonsgegevens:

Nielen Business Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om aan u een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Nielen Business Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar. Overige persoonsgegevens worden verwijderd 12 maanden na beëindiging van het contract.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Nielen Business Support verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Nielen Business Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nielen Business Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Nielen Business Support gebruikt technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nielen Business Support;
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Nielen Business Support een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Nielen Business Support van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nielenbusinesssupport.nl. Nielen Business Support reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens:

Nielen Business Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nielenbusinesssupport.nl.

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid:

Nielen Business Support behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op de website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Nielen Business Support
 
Voor het laatst gewijzigd 23 april 2020.